ایران روف تایل
 
نصب‭ ‬سازه‭ ‬های‭ ‬ایران‭ ‬روف‭ ‬تایل‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬ایـمنی،‭ ‬صـرفاً‌‭ ‬تـوسط‭ ‬اداره‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تمامی‭ ‬نمایندگیهای‭ ‬مجاز‭ ‬درسراسر‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬میشود‭.
 
‭ ‬گروه‭ ‬مهندسی‭ ‬شرکت‭ ‬آمادگی‭ ‬خودراجهت‭ ‬هرگونه‭ ‬مشاوره‭ ‬وهمکاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نصب،درسراسر‭ ‬کشور‭ ‬اعلام‭  ‬می‭ ‬دارد‭.‬
 

طریقه‭ ‬زیر‭ ‬سازی‭ ‬

 
پرلینهای‭ )‬تیرکها‭ ( ‬زیر‭ ‬روف‭ ‬تایل‭ ‬،‭ ‬از‭ ‬پاییـن‭ ‬ترین‭ ‬نقطه‭ ‬سقف‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬شیب‭ ‬شروع‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬بطوریکه‭ ‬تیرکهای‭ ‬افقی‭ ‬دراولین‭ ‬ردیف‭ ‬280mm‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ردیف‭ ‬دوم‭ ‬تا‭ ‬انتها‭ ‬340mm‭ ‬از‭ ‬یکدیگر‭ ‬می‌باشند‭
 
‬تیرکهای‭ ‬عمودی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬600mm‭ ‬تا‭ ‬1200mm‭ ‬متناسب‭ ‬نـوع‭ ‬زیر‭ ‬سازی‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬باشند‭.‬
 
طریقه‭ ‬نصب‭ ‬ایران‭ ‬روف‭ ‬تایل‭ ‬نصب‭ ‬تایل‭ ‬از‭ ‬پایین‭ ‬ترین‭ ‬قسمت‭ ‬دامنـــه‭ ‬شیب‭  ‬و‭  ‬از‭ ‬سمت‭  ‬راست‭ ‬شروع‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬ودرانتــها‭ )‬خط‭ ‬راس‭ ( ‬تیزه‭ ‬کار‭  ‬گذاشته‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬
 
محصولات‭ ‬ایران‭ ‬روف‭ ‬تایل‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬درانواع‭ ‬شیبها‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سازه‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬می‭ ‬باشند‭.‬
 
مراحل زیر سازی ایران روت تایل مراحل زیر سازی ایران روت تایل مراحل زیر سازی ایران روت تایل مراحل زیر سازی ایران روت تایل